اتصالات چيست

در لوله كشي آب سرد و گرم مصرفي براي اتصال لوله و اتصالات به يكديگر ، تغيير جهت دادن لوله ، انشعاب گيري و يا تبديل قطر لوله از قطعاتي استفاده مي نمايند كه آنها را اتصالات يا وصاله مي نامند .

وصاله ها يا اتصالات در دو نوع پيچي يا (دنده اي) و جوشي ساخته مي شوند كه منحصراً در لوله كشي آب سرد و گرم و برگشت مصرفي بايد از نوع پيچي يا دنده اي سفيد استفاده كرد زيرا استفاده از وصاله هاي دنده اي غير گالوانيزه مشكل خورده شدن و در نتيجه پوسيدگي لوله ها را بوجود مي آورد.

متداولترين وصاله هاي مورد استفاده در تاسيسات به شرح زير طبقه بندي مي شوند :

۱- زانويي :

اين وصاله براي تغيير جهت دادن به اندازه ۹۰ يا ۴۵ درجه مورد استفاده قرار مي گيرد كه خود شامل زانوي قائم ۹۰ درجه – زانوي ۴۵ درجه – زانوي روپيچ و توپيچ ۹۰ درجه يا چپقي – زانوي روپيچ توپيچ ۴۵ درجه و زانوي تبديل مي باشد.

زانويي قائم ۹۰ درجه :

وصاله اي است كه براي تغيير جهت به اندازه ۹۰ درجه در لوله كشي از آن استفاده مي شود. اين وصاله در دو سر از داخل دنده شده است .

زانويي ۴۵ درجه :

همانند زانويي قائم ۹۰ درجه براي تغيير جهت لوله ، با انحراف ۴۵ درجه مورد استفاده قرار مي گيرد .در لوله كشي فاضلاب در مواردي كه تغيير جهت و انحراف ۹۰ درجه اي لوله كشي به وسيله زانويي قائم احتمال ايجاد گرفتگي در لوله را افزايش مي دهد با استفاده از اتصال دو عدد زانويي ۴۵ درجه و يك عدد مغزي شعاع انحناي تغيير جهت بيشتر مي شود .اين وصاله در دو سر از داخل دنده شده است .

زانويي روپيچ توپيچ ۹۰ درجه :

اين وصاله كه به نام زانوي چپقي معروف است همانند زانويي قائم ۹۰ بوده ولي در دو سر به ترتيب از داخل و خارج دنده شده است و جهت قطعات هم قطر كه يك قطعه در محل اتصال از رو و ديگري از داخل دنده شده باشد به كار مي رود .

نكته : كاربرد زانوي روپيچ توپيچ ۴۵ درجه همانند چپقي مي باشد با اين تفاوت كه انحراف آن ۴۵ درجه مي باشد .

زانوي تبديلي :

اين وصاله در دو سر از داخل دنده شده است و براي اتصال قطعات با قطرهاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد .

۲- سه راهي

از اين وصاله جهت انشعاب گيري استفاده مي شود . سه راهي ها شامل سه راهي قائم – سه راهي ۴۵ درجه – سه راهي تبديل ساده و روپيچ توپيچ هستند .

سه راهي قائم :

سه راهي قائم كه سه راهي معادل نيز ناميده مي شود وصاله اي است كه براي گرفتن انشعاب و اتصال انشعابات فرعي مورد استفاده قرار مي گيرد . اين سه راهي از داخل دنده شده و براي انشعابهاي با انحراف ۹۰ درجه و هم قطر به لوله اصلي به كار مي رود . ژ

سه راهي ۴۵ :

همانند سه راهي قائم از داخل دنده شده و در لوله كشي تاسيسات فاضلاب مورد استفاده فراوان دارد وجهت اتصال انشعابات فرعي با انحراف ۴۵ به كار برده مي شود .

سه راهي تبديل :

جهت اتصال انشعابهاي فرعي با قطرهاي متفاوت نسبت به قطر لوله اصلي مورد استفاده قرار مي گيرد . اين وصاله در اندازه هاي تبديلي گوناگون و به صورت دنده از داخل و روپيچ توپيچ توليد مي شود .

۳- بوشن :

اين وصاله تماماً از داخل دنده شده است به همين منظور مي توان براي اتصال دو لوله يا دو وصاله كه يك سر آنها از خارج داراي دنده است استفاده نمود .

بوشنها شامل بوئشن ساده – بوشن روپيچ توپيچ تبديل مي باشند .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ندا ميرنادي | ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۶:۵۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |